KVKK

DEM MÜZECİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
ZİYARETÇİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz DEM MÜZECİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ AŞ (“DEM”), veri
sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Şirketimizin bilgileri aşağıdaki gibidir;
Mersis No : 0274175608500001
İnternet Adresi : www.demmuseums.com
Telefon Numarası : 0850 346 33 36
E-Posta Adresi : info@demmuseums.com
Adres : Etiler Mah. Seheryıldızı Sok. No:12-14 Beşiktaş / İstanbul

2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Veri Kategorizasyonu
Kimlik: Ad, Soyad, Doğum Tarihi, TCKN, Fotoğraf, Cinsiyet, Seri No, Son Geçerlilik Süresi, Vatandaşlık Bilgisi
Kamera Kaydı, Ziyaretçi Kayıtları

3. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde tarafımızca:
• Güvenlik ve şirketimizin meşru menfaati
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması
• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep ve şikayetlerin yönetilmesi
• Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
amaçları için kişisel verileriniz işlenmektedir.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;
• Yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve yasal düzenlemeler gereği hukuken yetkili ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşlara, idari mercilere,
• Ziyaretçi kayıtları ve bina güvenliği konusunda hizmet alınmakta olan firmalara,
• Şirket’in teknoloji ve arşiv hizmeti aldığı firmalara
• Şirket’in iş ortağı denetim firmalarına, mali müşavirlere aktarılmaktadır.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Edindiğimiz kişisel verilerinizi, yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler, ziyaretçi kayıt sistemi, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı
olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile otomatik ve otomatik olmayan yollar ile toplamaktayız.
Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ise şunlardır:
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması

6. İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:
• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin yukarıda bulunan adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile Şirket merkezimize kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak veya internet sitemizde dikkatinize sunmuş olduğumuz Veri Sorumlusuna Başvuru Formumuzdan bildirebilir. Bu durumda ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.